گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع: گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

فصل اول

اهميت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه ۱

تاريخچه ارتباط مخابراتي در ايران ص ۳

ارتباطروستايي در ايران ص ۷

واحد اندازه گيري ترافيك ص ۸

مراكز هرمينگ ص ۱۰

طرح مجتمع ص ۱۱

تكنوليژي انتقال در روستا ص ۱۵

بررسي فني مدل خزري ص ۱۸

مدل كوهستاني ص ۲۲

مدل بياباني ص ۲۸

فصل دوم

دستور العمل ارائه طرح نهايي خطوط هوايي ص ۳۱

محافظت در مقابل جريان برق ص ۳۲

دستورالعمل احداث شبكه هاي خطوط هوايي

در مجاورت شبكه هاي انتقال نيرو ص ۳۹

مقدار ولتاژ و جريان شبكه ص ۴۳

وضعيت خطوط ارتباطي با شبكه هاي فشار قوي ص ۴۶

توضيحات ص ۵۲

جداول و نمودارها ص ۵۴

فصل اول

نقش ارتباطات و مخابرات

اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واكنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يك سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امكانات ارتباطي وسيع تر و پيشرفته تر باشد دستيابي به منابع اطلاعاتي افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غني فرد يا جامعه را داراي پويايي و تحرك سريعتر و معقول تري مي نمايد.

دستيابي به اطلاعات صحيح مطمئن و سريع در اتخاذ تصميم گيري ها از اعتبار بالايي برخوردار است كه در نتيجه ارتباط سالمي را طالب است. غالبا برقراري ارتباط و كسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقيم و تماس شخصي نياز به امكانات ويژه اي دارد. از ميان طيف وسيع امكانات ارتباطي مي توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه كنوني نام برد.

صور ابتدايي ارسال خبر . افروختن آتش و ايجاد دود بر فراز كوهها . نواختن طبل و قاصدان پياده يا سواره بوده است. اما از سال ۱۸۴۰ كه الفباي مورسي تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پيشرفت تكنولوژي مخابرات سرعت زايد الوصفي داشته است بطوريكه امروزه مخابرات بعنوان سريعترين روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبيري متضمن غناي فكري جوامع سياسي و تسريع كننده آهنگ پيشرفت در عرصه هاي گوناگون اقتصادي . فرهنگي و اجتماعي نقش ارزشمند و والايي را نصيب خود ساخته. بنحويكه توسعه و گسترش تكنولوژي مخابرات از جمله عوامل مهم پيشرفت و ترقي آنها قلمداد مي گردد. بعبارت ديگر تا كشوري به تكمولوژي پيشرفته مخابراتي و سيستمهاي نوين اين صنعت قرن دست نيابد و تجهيز نگردد به مفهوم واقعي و حقيقي به توسعه و ترقي دست نخواهد يافت و به راهيابي در قافله پر شتاب كشورهاي مترقي نائل نخواهد شد.

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از اين مسائل رسالت ارزشمندي است كه در جوامع بشري بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبي از عهده آن بر آمده است و آن بيدار ساختن و آگاهي دادن به ملت هاي ستمديده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت هاي زورگو و استكباري جهاني براي بدست آوردن آمال آزاديخواهي و اعمال قدرتهاي مردمي خويش است كه تجلي بارز و زندئه آن در جمهوري اسلامي طليعه پيروزي انقلاب اسلامي ايران ظاهر گرديده است.

بنابر علل بالا ئو بسياري از دلايل ديگر امروزه ملت ها بسيج شده اند تا در زمينه توليد و استفاده از تكنيك هاي پيشرفته مخابراتي طرح هاي گسترده و نويني را اجرا نمايند و در اين راستا شركت مخابرات استان مركزي با توجه به موقعيت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراكز عظيم صنعتي و تجاري در جهت تسهيل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزايي را ايفا نموده است

تاريخچه اتباط مخابراتي در ايران

۱۵ سال پس از ارسال علائم الكتريكي توسط مورس در ساعت ۸ روز ۲۴ ماه مه ۱۸۴۴ ميلادي اولين خط تلگرافي بين تهران و اردوگاه چمن سلطانيه مورد بهره برداري واقع گرديد اين خط در سال ۱۲۴۳ از طريق جلفا به روسيه متصل گرديد.

امپراطوري استعماري انگليس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نياز شديدي به خطوط تلگرافي داشت و با پا فشاري خود نظر موافق دولت ايران را براي احداث خطوط تلگرافي خانقين . باختران. همدان. تهران. شيراز و بوشهر كسب نمود تا از طريق كابل دريايي بين بوشهر تا مرزهاي شرقي ايران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوايي تا سال ۱۳۴۴ كه خط سرتاسري مايكروويو مورد بهره برداري قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط كاهش يافت و حتي خطوط موجود در بسياري از مسيرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال ۱۳۵۸ با توسعه برنامه روستايي استفاده از اين خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتي از دوران قبل از مايكروويو فزوني يافت و هنوز هم اين توسعه به نحو چشمگيري ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهري در ايران ۹ سال بعد از مكالمه تلفني گراهام بل( بيستم اسفند ماه )۱۲۵۵

در مسير قطار تهران – ري مورد استفاده واقع شد و در سال ۱۲۹۲ با تاسيس شركتي واگذاري تلفن در تهران شروع گرديد. در سال ۱۳۱۶ تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سريعا اين شماره ها به فروش رسيد.

ارتباط بين شهري كشور پس از تاسيس تلفن شهري با اجراي خطوط تك سيمه شروع شد اما توسعه آن به كندي صورت مي گرفت و خطوط هوايي به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از اشغال كشور در شهريور ۱۳۲۰ خطوط جديدي توسط اشغالگران داير گرديد بطوريكه پس از تخليه كشور حدود ۲۵۲۲ كيلومتر خط با پايه با مجموع ۵۶۱۰ كيلومتر باضافه دو ترمينال كارير بين تهران و باختران . دو ترمينال سه كانالي بين تهران و اهواز . دو ترمينال بين همدان و تهران و يك ترمينال در باختران جهت ارتباط با بغداد به دولت ايران فروخته شد.

بدين لحاظ تكنيك خط هوايي و كارير به شركت پست و تلگراف منتقل شده و اين سيستم بعنوان سيستم اصلي ارتباط شهري پذيرفته شد. در حاليكه در آن سالها استفاده از خطوط كواكسيال در ارتباط ساير نقاط دنيا متداول گرديده بود.

ارتباط اتوماتيك بين شهري از سال ۱۳۵۰ در كشور شروع شده و تعداد سه شهر در اين سال به شبكه اتوماتيك بين شهري پيوست متعاقب آن تعداد ۲۸ شهر در سال ۱۳۵۱ . ۵۳ شهر در سال ۱۳۵۲ . ۷۰ شهر در سال ۱۳۵۶ و تعداد ۷۸ شهر در سال ۱۳۵۹ به شبكه كشوري پيوست.

در جهت ارتباط راديويي در سال ۱۳۲۶ تعداد۱۵۰ دستگاه ۵۰ واتي تلگرافي خريداري و در شهرهاي مختلف ايران نصب گرديد. در سال ۱۳۳۱ نصب دستگاههاي راديويي چهارصد واتي شروع و تا سال ۱۳۳۷ تعداد ۳۶ شهر ايران از طريق اين سيستم ارتباط گرفتند. استفاده از سيستمهاي راديويي UHFو VHF قبل از سال ۱۳۵۸ منحصر به چند سيستم مي شد كه در پروژه INTS در فاصله سالهاي ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ نصب گرديد و بعد از آن استفاده از سيستم هاي UHFو VHF محدود و صرفا به چند سيستم مجاري و ژاپني محدود مي شد . اما بعد از سال ۱۳۵۸ استفاده از UHFو VHF در شبكه هاي روستايي متداول گرديد. ارتباط بين المللي نيز در روز ۲۹ شهريورماه ۱۳۲۷ با ايران و لندن افتتاح گرديد و امروزه اين ارتباط از طريق ماهواره و شبكه هاي مايكروويو بصورت اتوماتيك و نيمه اتوماتيك با اكثر كشورها برقرار است.

استفاده از شبكه هاي مايكروويو از سال ۱۳۴۳ با اولين خط مايكروويو بين حلقه دره و تهران معمول و امروزه اكثر شهرهاي كشور زير پوشش ارتباط مايكروويو قرار گرفته است.

استراتژي

استراتژي تعيين تكنولوژي مخابرات بر اساس قبول تدريجي سيستمهاي ديجيتال قرار گرفته و تكنولوژي روستايي به استفاده از سيستمهاي راديويي و كابل هوايي بجاي سيستمهاي قديمي كاربر تاكيد نموده است.

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

ارتباطات و مخابرات

نقش ارتباطات و مخابرات

دانلود کامل گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *