گزارش کارآموزی شرکت برق

این فایل با فرمت WORD و آماده پرینت می باشد.

موضوع: گزارش کارآموزی شرکت برق

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ۱

– تاريخچه صنعت برق ۵

– فلسفه وجود پستهاي فشار قوي ۷

– سيستم قدرت ۹

۱- پست ۹

۲- بهره برداري از پستهاي برق ۱۰

– شرح وظايف اپراتور پستهاي ۲۳۰ كيلو ولت ۱۲

الف –وظايف اپراتور شبكار ۱۳

ب –وظايف اپراتور روزكار ۱۵

فصل دوم ترانس و ملحقات آن ۱۷

– تعريف ترانسفورماتور ۱۸

– تلفات ترانسفورماتور ۲۱

– انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز ۲۲

– ترانسفورماتور جريان C.T 27

– ترانسفورماتورهاي ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T 32

فصل سوم : رله هاي حفاظت خط وترانس ۳۵

۱- حفاظتهاي ترانسفورماتور ۳۶

– رله بوخهلتس ۳۶

– رله جريان زياد با زمان معكوس ۳۸

– رله ديفرانسيل ۳۹

– رله ارت فالت ۳۹

– رله اضافه جريان ۴۰

– رله جريان زياد با زمان ثابت ۴۰

۲- حفاظت خط ۴۱

– رله ديستانس ۴۱

فصل چهارم : كليدهاي قدرت ۴۲

– كليدهاي فشار قوي ۴۳

– قطع كننده يا سكسيونر ۴۶

-قطع جرقه در كليدهاي فشار قوي ۴۶

– كليد قدرت يا دژنكتور ۵۰

– كليدهاي تمام روغني ۵۱

فصل اول :

مقدمه

پيش گفتار:

پيشرفت صنعتي ودرنتيجه ، بالا رفتن استاندارد زندگي بشرتوسعه منابع انرژي واستفاده ار آنها امكان پذير مي گرداند . با افزايش مصرف انرژي ، منابع انرژي نيزاز لحاظ تنوع وميزان توليد افزايش يافته است . ازميان انواع انرژيهاي مورد استفاده ، انرژي الكتريكي به لحاظ اينكه باعث آلودگي محيط زيست نمي شود ، درزمان نياز قابل توليد است به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل بوده وهمچنين قابل انتقال وكنترل مي باشد بيش از انواع ديگرانرژيها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سيستم هاي انرژي الكتريكي نقش اساسي را درتبديل وانتقال انرژي درزندگي انسان بازي مي كنند.

توليد قدرت خطوط انتقال ، وسيستم هاي توزيع انرژي .

به اين ترتيب ، قدرتهاي توليد شده درنيروگاهها ازطريق خطوط انتقال به محلهاي مصرف مي رسند.

رشد سيستم هاي قدرت الكتريكي :

قبل ازقرن نوزدهم ميلادي وسايلي مانند شمع وبعضي ازانواع چربيها تنها منابع تأ مين روشنايي ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازي عموما” عملي ترين وسالم ترين وسايل روشنايي بشمارمي رفتند . گرچه تاآن زمان تحقيقات ارزنده اي ازيك طرف توسط فاراده وهانري درزمينه توليد الكتريسته وازطرف ديگر توسط بعضي دانشمندان وبخصوص اديسون درزمينه استفاده ازالكتريسيته درملتهب نمودن بعضي مواد وبالاخره تكامل لامپ هاي ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

اولين سيستم هاي قدرت تحت عنوان ( شركت هاي روشنايي ) درحدود سال ۱۸۸۰ ميلادي بوجود آمدند ومعروفترين آنها شركت روشنايي پرل استريت درنيويورك بودكه توسط اديسون تأسيس شده بود. قدرت الكتريكي اين سيستم توسط ژنراتور DC تأمين ميشد وتوسط كابل هاي زيرزميني توزيع مي گرديد ، بارهاي اين سيستم نيز فقط لامپ هاي ملتهب بودند. بعد ازآن شركت هاي روشنايي محلي به سرعت دراروپا وآمريكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائي جريان متناوب ACاختراع شد ومصرف انرژي الكتريكي تنوع بيشتري يافت .

درسال ۱۸۸۵ جرج وستينگهاوس اولين سيستم توزيع جريان متناوب راكه انرژي ۱۵۰ لامپ را تأمين مي كرد نصب كرد ودرسال ۱۸۹۰ اولين خط انتقال ACبطول ۲۱ كيلومتر مورد بهره بهرداري قرارگرفت . اولين خطوط انتقال ، تك فاز بودند، انتقال قدرت توسط جريان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدريج جايگزين سيستم هاي DCشد . دليل عمده جايگزيني سيستم هاي ACترانسفورماتورها بودند كه انتقال انرژي الكتريكي درولتاژي بالاتر از ولتاژ يا باررا امكان پذير مي كردند ، ضمن اينكه قابليت انتقال قدرت بيشتري رانيز داشتند.

كليات :

درسيستم هاي انتقال DCقدرت توليد شده توسط ژنراتورهاي ACاز طريق ترانسفورماتور ويك سوكننده الكترونيكي به خط انتقال DCداده ميشود . يك اينورترالكترونيكي ، جريان مستقيم رادرانتهاي خط به جريان متناوب تبديل مي كند تا بتوان ولتاژآنرا بايك ترانسفورماتور جهت مصرف كننده ها كاهش داد . مطالعات اقتصادي اغلب نشان داده است كه براي خطوط كوتاهتر ازحدود ۵۶۰ كيلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائي DCمقرون به صرفه نيست .

بعد ازاينكه طرح توربينها ي بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهاي توليد شده با اين توربين ها بيشترين محبوبيت رابراي طراحان سيستم ها بهمراه آورد . فركانس معرفي توربين هاي بخار باسرعت زياد لزوم افزايش فركانس واستاندارد كردن فركانس يك سيستم مطرح شد. با استاندارد كردن فركانس ، امكان اتصال سيستم ها به يكديگر نيز بوجود مي آمد. امروزه عموما” فركانس هاي ۵۰ و۶۰ هرتز درسيستم هاي قدرت مورد استفا ده مي باشند. امكان اتصال سيستم هاي قدرت كوچكتروبوجود آمدن سيستم هاي بهم پيوسته باعث رشد وبزرگ شدن سيستم هاي قدرت گرديد.

همزمان بابزرگ شدن سيستم هاي قدرت ورشد مصرف ، عناصرسيستم هاي قدرت نظير ژنراتورها وترانسفورماتورها تكامل بيشتري يافتند وبه عنوان مثال : ظرفيت كل نصب شده درسال ۱۹۸۲ دركشود آمريكا نزديك به ۶۰۰/۰۰۰ مگاوات بوده است كه توسط ۵/۲ كيلووات رابراي هرنفرنشان مي دهد .

تاسال ۱۹۱۷ سيستم ها ي قدرت بصورت واحدهاي مستقل استفاده مي شدند.

تقاضاي مصارف زياد انرژي الكتريكي ونياز به قابليت اطمينان زياد ، موضوع ، مهمي پيش آورد . بهم پيوستن سيستم ها ازلحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ، زيرا ماشينهاي كمتري بعنوان رزرو ، براي شرايط بهره برداري ساعات پيك مورد نياز سيستم ها درشرايط وقوع اتصال كوتاه وخطاهاي ديگر موجب ايجاد اختلال دركل سيستم بهم پيوسته خواهد بود ولذا بايد رله ها وكليدهاي مناسبي درمحل اتصال سيستم ها نصب نمود.

بهره برداري ازيك سيستم قدرت ، بهبود به شرايط كارسيستم وتوسعه سيستم براي آينده نياز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتي ومطالعه پايداري سيستم دارد. همچنين استفاده ازكامپيوتر درانجام محاسبات فوق الذكرازاهميت خاصي برخودردار است .

تاريخچه صنعت برق درايران :

باتشكيل وزارت آب وبرق درسال ۱۳۴۳ كه بعدا” به وزارت تغيير نام داد . وظايف شركتهاي برق پراكنده به اين وزارتخانه محول گرديد . درپايان سال ۱۳۶۰ ظرفيت نصب شده دركل كشور به بيش از ۱۱/۸۰۰مگاوات رسيد كه نشان دهنده ۳۰۵ وات براي هرنفر بود . دراين سال نيروگاههاي آبي تقريبا” ۲۷/۵ درصد توليد نيروگاههاي كشور راتشكيل مي دادند.درسال۱۲۸۳ هجري شمسي بانصب يك ژنراتور ۴۰۰KWتوسط حاج امين الضرب درخيابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژي الكتريكي درايران آغازشد. تاسال ۱۳۳۸ تنها چند نيروگاه ديگر به ظرفيتهاي ۱ و۲ و ۶ و ۸ مگاوات مورد بهره برداري قرارگرفتند. درسال ۱۳۳۸ نيروگاه طرشت باظرفيت چهارواحد توربين بخار وتوليد جمعا” ۵۰ مگاوات به عنوان اساسي ترين منبع توليد برق درايران به شمار ميرفت .

گزارش کارآموزی شرکت برق

کلیدهای فشار قوی

حفاظتهای ترانسفورماتور

دانلود کامل گزارش کارآموزی شرکت برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *