گزارش کارآموزی سیستم های PLC

این فایل با فرمت ورد و آماده ئرینت می باشد.

موضوع: گزارش کارآموزی سیستم های PLC

فهرست

پیشگفتار

۱ـ سیستم‌های Power Line Carrier (PLC)

۱ـ۱ محدوده فرکانسی سیستم‌های PLC

۲ـ۱ کاربرد سیستم‌های PLC

۱ـ۲ـ۱ ارتباط تلفنی (PLC)

۲ـ۲ـ۱ تلگرا ف و پست تصویری

۳ـ۲ـ۱ کنترل و نشان دادن از راه دور

۴ـ۲ـ۱ حفاظت از راه دور (Teleprotection)

۳ـ۱ مسیر ارتباطی و وسایل کوپلاژ

ـ تله موج Line Trap (Wave Trap)

ـ خازن کوپلاژ Coupling Capacitor (CC)

ـ دستگاه کوپلاژ Coupling Device (CD)

۴ـ۱ روشهای مختلف کوپلاژ

۲ـ مشخصات سیستم‌های PLC

۱ـ۲ فرکانس کار :

۲ـ۲ تلفات مربوط به دستگاه‌های PLC

۳ـ۲ بررسی ترمینالهای PLCاز نظر مخابراتی

۱ـ۳ـ۲ مدولاسیون در سیستمهای PLC

۲ـ۳ـ۲ فاصله کانالها و موازی کردن PLCبرای حالت SSB

سیستمهای

۴ـ۲ روشهای تولید SSB

۳ـ شرح بلوک دیاگرام یک نمونه PLC

۱ـ۳ فرستنده (مسیر ارسال)

۲ـ۳ گیرنده (مسیر دریافت)

۳ـ۳ مسیر علائم حفاظتی در PLC

۴ـ تجهیزات کوپلاژ

۱ـ۴ خصوصیات خطوط قدرت در محدوه فرکانس PLC

۲ـ۴ موج‌گیر Line Trap(LT) یا Wave Trap

۳ـ۴ خازن کوپلاژ CC

۴ـ۴ دستگاه تطبیق امپدانس LMUیا CD

۵ـ۴ کابل اتصال Connecting cable

۵ـ بردهای PLC

۱ـ مدولاتور کانال

۲ـ مدولاتور

۳ـ دمدولاتور کانال

۴ـ دمدولاتور HF

۵ـ تقویت‌کننده در قدرت ۱۰W

۶ـ تقویت اولیه (تقسیم کننده ـ جمع کننده)

۷ـ تقویت موج کریر و Squelch

۸ـ اسیلاتور

۹ـ مکالمه‌ی مجهز به سیستم تبدیل ۴ wireو ۲ wire

۱۰ـ واحد تلگراف

۱۱ـ مولد سیگنال‌های تلفنی (Signalling)

۱۲ـ برد مبدل سیگنال‌های تلفنی

۱۳ـ ALC (Automatic Level Control) مجهز به PLL

۱۴ـ واحد هایبرید

۱۵ـ منبع تغذیه

۱۶ـ فیلتر گیرنده

صنعت برق به عنوان يكي از حساسترين صنايع استراتژيك ومادر درپس تاسيسات زيربنايي هر كشوري ويكي از پرهزينه ترين صنايع دنيا،هميشه جايگاهي خاص وپراهميت خود را دراقصي نقاط جهان دارا ميباشد.درايران اين صنعت زير بنايي و

مهم علاوه برتامين الكتريكي مصرف كننده هاي مختلف،كليدگردش صنايع كشوررانيزدرابعادوسيع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نيرو بدنبال گسترش وسيع شبكه هاي توليد،انتقال وتوزيع برق در سراسر كشورازجمله منطقه مركزي وتبديل آن به يكي ازنقاط مهم ارتباطي شبكه هاي برق صنعتي كشور،لايحه پيشنهاد ايجاد”شركت برق منطقه اي باختر” ،متشكل از استانهاي لرستان،مركزي وهمدان،به مركزيت اراك را در تاريخ دوازدهم ديماه سال شصت و سه به مجلس ارايه نمود واين شركت عملا ازتاريخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعاليت رسمي خودرا شروع

نمود.

شركت برق منطقه اي باختر كه عهده دارتامين برق مطمئن جهت مشتركين آن ميباشد،سرزمين وسيعي كه از شماليترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود۶۶۰ كيلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود۴۵۰ كيلومتر،بامساحتي حدود۷۶۵۲۲ كيلومتر مربع راشامل ميشود.

اين شركت ازشمال به برق منطقه اي زنجان،ازغرب

به برق منطقهاي غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان وازشرق وشمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود ميشود.

حوزه تحت پوشش اين شركت بر اساس آخرين آمار داراي جمعيتي بالغ بر۴٫۵ميليون نفرميباشد.برق باختر

داراي هشت شركت وابسته واقماري است كه مشتمل بر سه شركت توزيع نيروي برق استان لرستان، مركزي وهمدان،دو شركت مديريت توليد برق غرب وشازند،شركت بتانير،شركت مهندسي مشانير(مهبام)

وشركت خدمات كامپيوتري مدد باختر ميباشد.

عمده توليد اين شركت توسط نيروگاه ۱۳۰۰ مگاواتي شازند ونيروگاه۱۰۰۰ مگاواتي شهيد مفتح همدان صورت ميگيرد.در سال۱۳۸۳ كل انرژي تحويل شده به شبكه برق منطقه اي باختر۱۱۵۱۷٫۴ ميليون كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل۲٫۸ درصد كاهش داشته،از اين ميزان انرژي توليد شده۵۹٫۶۷ درصد مربوط به نيروگاه شازند،۳۹٫۹۸ درصد مربوط به نيروگاه شهيد مفتح وبقيه مربوط به نيروگاه گازي درود ميباشد.

تا پايان سال۱۳۸۳ تجهيزات وتاسيسات زير بار شبكه هاي انتقال وفوق توزيع به شرح زير ميباشد:

خطوط۴۰۰ كيلوولت:۷۶۲ كيلومتر مدار

خطوط۲۳۰ كيلوولت:۲۵۴۷٫۴ كيلومتر مدار

خطوط۶۳ كيلوولت:۴۰۵۷ كيلومترمدار

ايستگاه هاي۴۰۰ كيلوولت:۳ دستگاه به ظرفيت۱۹۰۰ مگا ولت آمپر.

ايستگاه هاي۲۳۰ كيلوولت:۱۷ دستگاه به ظرفيت۶۷۲۰

مگاولت آمپر.

ايستگاه هاي۶۳ كيلوولت:۹۳ دستگاه به ظرفيت۳۴۸۷٫۵

مگاولت آمپر.

سيستمهايpower line carrier(plc)

بطور كلي استفاده از خطوط فشار قوي بعنوان يك كانال ارتباطي يك امر پذيرفته شده است كه بكار گيري آنها در شبكه برق رساني قابليت و توانايي سيستم توليد، انتقال وتوزيع را بالا ميبرد دراين قسمت بطور مشروح استفاده از سيستم plcبه همراه دستگاههاي جانبي و روشهاي كوپلاژبه شبكه خطوط فشار قوي شرح داده ميشود.

انتخاب اين روشها باتوجه به مسايلفشارقوي،مهندسي ارتباطات،مسايل اقتصادي وپارامترهاي ديگرصورت ميگيرد.

دراين قسمت مسايل مربوط به محدوده فركانس، كاربردسيستم plcو مسيرارتباطي آن شرح داده ميشود.

محدوده فركانسي سيستمهاي plc محدوده فركانسي مناسب براي سيستمهايPLCبين۳۰ KHZتا۵۰۰ KHZوگاهي تا MHZ1ميرسد،محدوديت حد پايين آن بخاطر مخارج بيشتر سيستم كوپلاژ و محدوديت حد بالاي آن بخاطرتضعيف ناشي از فركانسهايبالاميباشد.البته لازم به تذكراست كه محدوده فركانس فوق دريك كشور ممكن است بخاطراستفادهها ي مناسب و جلوگيري ازتداخل با فركانسهاي راديويي حمل ونقل دريايي محدود شود.

كاربرد سيستمهايplc

ازسيستمهايplcجهت ارتباط تلفني(speech) ويا انتقال اطلاعات (data)ودرموارد لزوم براي ارسال علايم حفاظتي (protection)ميتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ وديجيتال براي ارسال تلگراف،تله مترينگ،تلهكنترل وتله پروتكشن انجام ميشود،بطورمثال مقادير آنالوگ مانند MWوKVوMVARومقاديرديجيتال مانندحالتهاي سوييچ و دژنكتورها ميباشد. پهنايباند مورد استفادهسيستمplcبراي ارسال باند۳۰۰HZالي۲۴۰۰HZويا۳۰۰HZالي۴۰۰۰HZميباشدكه باتوجه به سيستم مورد نظرعلائم تلفني تلگراف كنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار ميگيرند در اينجا بطور مختصر به مشخصات فركانسي علائم مذكور اشاره ميشود.

ارتباط تلفني

از سيستمهاي plcميتوان بعنوان وسيله ارتباط تلفني دو طرفهDuplexبين پستها و با استفاده از مركز تلفنPAXارتباط پستها را با يكديگر بوسيله مراكز سوئيچينگ برقرار نمود.پهناي باند موثر صحبت از۳۰۰HZتا۲۴۰۰HZميباشد ودربعضيمواقع براي استفاده بيشتر براي بكارگيري علائم ديگر،حد بالاي باند فركانسي فوق ميتواند به۲۰۰۰HZكاهش يابد كه با وجود پائين امدن ت قابل قبول كيفيميباشد و بقيه پهناي باند براي علائمتلگراف،كنترلوسيگنالينگ در نظر گرفته ميشود.

تلگراف و پست تصوير

ازplcبراي ارسال علائم تلگرافي استفاده ميشود كه شامل ارسال علائم به صورت پست تصويري ميشود.سرعت انتقال علائم از۵۰Baudالي ۶۰۰Baudميتواند باشد.

كنترل و نشان دادن از راه دور

براي داشتن امكانات كنترل و نشان دادن از راه دور و همچنين جلوگيري از عملكرد اشتباه و از دادن اطلاعات و در نتيجه افزايش توانائي هاي PLCعلائمبكار گرفته شده در PLCبصورت كد ميباشندسرعت انتقال علائم براي يك سيستم منفرد ۵۰Baud و براي سيستمهاي بزرگتر۲۴۰۰bit/s يا بيشتر ميباشد.

حفاظت از راه دور Teleprotection

در تاسيسات الكتريكي مانند شبكه انتقال انرژي مولدهاوترانسفورماتورهاوتجهيزات و اسباب وادوات ديگر برقي در اثر كاهش عايق بندي وضعيف شدن استقامت الكتريكي مكانيكي،ديناميكي درمقابل فشار هاي ضربه اي پيش بيني نشده و همچنين افزايش بيش از حد مجازدرجه حرارت، وسوانح طبيعي، خطاهائي پديد ميايد كه اغلب موجب قطع انرژي الكتريكي ميگردد.

اين خطاها ممكن است بصورت اتصال كوتاه، اتصال زمين،پارگي وقطع شدگي هاديهاو شكستن عايقهاو غيره ظاهر شود.

گزارش کارآموزی سیستم های PLC

گزارش کارآموزی رشته برق

کاربرد سیستم های PLC

دانلود کامل گزارش کارآموزی سیستم های PLC

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *