گزارش کارآموزی سیالات برش

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد

موضوع: گزارش کارآموزی سیالات برش

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱- تاريخچه بهران ۱

۱-۲- كليات عملكرد شركت نفت بهران ۲

۱-۲-۱- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال ۲

۱-۲-۲- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M E K 2

۱-۲-۳- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن ۲

۱-۲-۴- واحد توليد ضد يخ ۳

۱-۲-۵- واحد توليد واكس كم روغن ۳

۱-۲-۶- واحد پايلوت ۳

۱-۲-۷- واحد تسهيلات ۳

۱-۲-۸- واحد آزمايشگاه ۴

۱-۲-۹- واحد پژوهش ۴

۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازي و پركني ۵

۱-۲- ۱۱- لوبكات ۵

فصل دوم

۲-۱- مقدمه ۶

۲-۲- ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي ۷

۲-۲-۱- تقطير ۷

۲-۲-۲- تصفيه و پالايش شيميايي ۷

۲-۲-۳- آسفالت گيري ۷

۲-۲-۴- موم گيري ۷

۲-۳- تقطير نفت خام ۷

۲-۳-۱- تقطير در فشار (يك اتمسفر) ۸

۲-۳-۲- تقطير در خلاء ۸

۲-۴- دستگاه هاي تفكيك و تقطير روغن (لوب تاور) ۹

۲-۵- شناخت هيدروكربورهاي روغن پايه ۱۰

۲-۵-۱- گروه پارافينيك ۱۱

۲-۵-۲- هيدروكربورهاي نفتنيك و مشخصات آنها ۱۲

۲-۵-۳- هيدروكربورهاي آروماتيك و خواص آنها ۱۳

۲-۵-۴- توزيع هيدروكربورها و انواع روغن پايه ۱۳

۲-۶- واحد روغن سازي ۱۶

۲-۶-۱- استخراج مواد آروماتيك ونفتينيك ۱۷

۲-۶-۱-۱- تصفيه با اسيد ۱۷

۲-۶-۱-۲- استخراج با فورفورال ۱۸

۲-۶-۱-۳- عوامل مؤثر در جداسازي مواد آروماتيكي از لوب كات ۲۰

۲-۶ -۱-۴- خواص فورفورال ۲۲

۲-۶-۱-۵- دستگاههاي عمده ۲۴

۲-۶-۲- روش هاي ديگر تصيه (حلال گاز هيدروژن) ۲۵

۲-۶-۳- عمليات آسفالت گيري ۲۶

۲-۶-۴- عمليات موم گيري ۲۷

۲-۶-۴-۱- كارخانه موم گيري ۲۸

۲-۶-۴-۲- خواص حلال ( MEXو تولوئن) ۲۹

۲-۶-۴-۳- عوامل مؤثر در كيفيت و كميت محصول ۳۰

۲-۶-۴-۴- دستگاه هاي عمده ۳۳

۲-۶-۴-۵- روش موم گيري با اوره ۳۴

۲-۶-۴-۶- روش هيدروكراكتيگ ۳۴

۲-۷- توليد روغن از طريق تصفيه دوم ۳۴

۲-۷-۱- روغنهاي مصرف شده ۳۵

۲-۷-۲- ناخالصي هاي موجود در روغن مصرف شده ۳۵

۲-۷-۳- روشهاي معمول احياء روغنهاي مصرف شده ۳۶

۲-۷-۴- دستگاه هاي جداسازي گريز از مركز ۳۶

۲-۷-۵- دستگاه صافي لبه دار ۳۶

۲-۷-۶- تصفيه شيميايي با مواد قليائي و صاف نمودن آن ۳۶

۲-۷-۷- تصفيه با خاك مخصوص ۳۷

۲-۷-۸- تصفيه با اسيد سولفوريك ۳۷

۲-۷-۹- خنثي نمودن بوسيله آهك و تصفيه با خاك مخصوص ۳۷

فصل سوم

۳-۱- طبقه بندي استانداردهاي روغن ۳۸

۳-۱-۱- تعريف روانكاري ۳۹

۳-۲- شرايط اصلي روان كننده خوب ۳۹

۳-۳- انواع روان كننده ۳۹

۳-۴- روغنهاي روان كننده نفتي ۴۰

۳-۵- انواع روانكاري ۴۱

۳-۵-۱- روانكاري با لايه ضخيم ۴۱

۳-۵-۱-۱- روانكاري هيدرواستاتيك ۴۱

۳-۵-۱-۲- روانكاري هيدروديناميك ۴۲

۳-۵-۲- روانكاري با لايه نازك ۴۲

۳-۵-۳- روانكاري حدي ۴۲

۳-۵-۴- روانكاري خشك ۴۲

۳-۵-۵- روانكاري غلطان ۴۲

۳-۶- تركيبات ساختار يك روغن صنعتي ۴۳

۳-۶-۱- بررسي علل اضمحلال كيفيت روغن ۴۳

۳-۶-۲- كاهش خصوصيات مواد افزودني ۴۳

۳-۶-۲-۱- كاهش اثر بازدارنده هاي اكسيداسيون ۴۴

۳-۶-۲-۲- كاهش ويسكوزيته روغن ۴۴

۳-۶-۲-۳- كاهش بازدارنده هاي رنگ زدگي ۴۵

۳-۶-۲-۴- بازدارنده هاي كف ۴۵

۳-۷- اصطلاحات روانكاري ۴۶

۳-۸- آزمونهاي مهم فيزيكي و شيميايي روغنهاي روان كننده ۴۷

۳-۸-۱- ويسكوزيته ۴۷

شرح آزمون

۳-۸-۱-۱- كاربرد و مزاياي اندازه گيري گرانروي در دماهاي فوق الذكر ۵۲

۳-۸-۲- شاخص ويسكوزيته ۵۲

شرح آزمون

۳-۸-۳- نقطه آنيلين ۵۷

شرح آزمون

۳-۸-۴- دانسيته ۵۸

شرح آزمون

۳-۸-۵- عدد خنثي شدن ۶۰

۳-۸-۵-۱- عدد اسيدي كل ۶۰

۳-۸-۵-۲- TBN 61

شرح آزمون

۳-۸-۵-۳- TAN 61

شرح آزمون

۳-۸-۶- ضريب شكست ۶۱

شرح آزمون

۳-۸-۷- نقطه ريزش ۶۲

شرح آزمون

۳-۸-۸- نقطه اشتعال ۶۳

شرح آزمون

۳-۸-۹- نقطه احتراق ۶۴

شرح آزمون

۳-۸-۱۰- كف ۶۴

شرح آزمون

۳-۸-۱۱- خوردگي مس ۶۶

شرح آزمون

۳-۸-۱۲- توانايي تحمل بار ۶۷

شرح آزمون

۳-۸-۱۳- مقدار آب ۶۸

۳-۸-۱۴- عدد صابوني شدن ۶۸

۳-۸-۱۵- خاكستر ۶۸

۳-۸-۱۶- نقطه ابري شدن ۶۹

۳-۸-۱۷- خاصيت امولسيون و دمولسيون ۷۰

۳-۸-۱۸- پايداري در مقابل اكسيداسيون ۷۰

فصل چهارم

۴-۱- عمليات فلزكاري ۷۲

۴-۲- انواع سيالات عمليات فلزكاري ۷۲

۴-۲-۱- روغن معدني خالص ۷۲

۴-۲-۲- روغن چرب خالص ۷۲

۴-۲-۳- روغن معدني و چرب مخلوط شده ۷۳

۴-۲-۴- مخلوط روغن معدني و روغن چرب گوگرد دار شده ۷۳

۴-۲-۵- روغنهاي معدني گوگرد دار ۷۳

۴-۲-۶- روغنهاي معدني كلردار و گوگرد دار ۷۳

۴-۲-۷- روغن معدني كلردار ۷۴

۴-۳- روغنهاي برش ۷۴

۴-۴- روغنهاي حل شونده (روغنهاي امولسيون شونده) ۷۵

۴-۴-۱- امولسيونهاي معدني ۷۵

۴-۴-۲- سيالات نيمه سنتتيك ۷۵

۴-۴-۳- روغنهاي سنتتيك ۷۵

۴-۵- امولسيفاير ۷۶

۴-۶- روغنهاي امولسيون شونده ۷۶

۴-۶-۱- مزاياي روغنهاي امولسيون شونده ۷۷

۴-۶-۲- معايب روغنهاي امولسيون شونده ۷۷

۴-۷- امولسيونهاي شيميايي نيمه سنتتيك ۷۸

۴-۷-۱- مزاياي سيالات نيمه سنتتيك ۷۸

۴-۸- سيالات سنتتيك ۷۸

۴-۸-۱- مزاياي سيالات سنتتيك ۷۹

۴-۹- وظايف سيال روانكار ۷۹

۴-۱۰- معيار انتخاب نوع سيال عمليات فلزكاري ۷۹

۴-۱۱- سختي اعمال سيالات برش ۸۰

۴-۱۱-۱- اعمال سبك ۸۰

۴-۱۱-۲- اعمال نيمه سخت ۸۰

۴-۱۱-۳- اعمال سخت ۸۱

۴-۱۱-۴- اعمال خيلي سخت ۸۲

مقاله اي در مورد سيالات برش ۹۳-۸۲

پروژه ۱۰۲-۹۴

واژه نامه انگليسي ۱۰۷-۱۰۳

منابع ۱۰۸

۱-۱- تاريخچه شركت نفت بهران:

شركت نفت بهران يكي از بزرگترين توليدكنندگان انواع روغن موتور، روغن هاي صنعتي، مواد اوليه لاستيك سازي و مواد پارافيني مي‎باشد و يكي از سه شركت توليد كننده روغن هاي صنعتي در ايران مي‎باشد كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت صنايع كشور بر عهده دارد

اين شركت در سال ۱۳۴۱ در شهر ري در جنب ساختمان فعلي پژوهشگاه صنعت نفت و با مشاركت بخش خصوصي و تحت امتياز چند مليتي ESSOو وابسته به شركت اكسون و با نام شركت توليد روغن تهران شروع به كار نمود

در ابتدا اين شركت با دريافت روغن پايه از پالايشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودني به توليد روغن موتور مشغول بود ولي در سال ۱۳۴۷ پالايشگاه آن با ظرفيت سالانه ۳۰۰۰۰تن روغن پايه آماده بهره برداري گرديده و روغن پايه پس از اختلاط با مواد افزودني مناسب به انواع گوناگون روغن هاي موتور و روغن هاي صنعتي مورد نياز صنايع تبديل مي گردد

تا قبل از انقلاب اين شركت محصولات خود را تحت آرم ESSOو با نامهاي تجاري كمپاني اكسون آمريكا به بازار عرضه مي گرديد پس از قطع رابطه با آمريكا برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اداره شركت توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي راساً به عهده گرفته شد و كارها بر پايه مديريتي پويا استوار گرديد در پي تحولات فوق نام شركت در سال ۱۳۶۳ به پالايشگاه روغن تهران و در سال ۱۳۶۹ همراه با گسترش دامنه فعاليت هاي اصلي شركت به ويژه در زمينه نفت و پتروشيمي به شركت نفت بهران(سهامي عام) تغيير يافت هم اكنون با اجراي برنامه توسعه پالايشگاه و افزايش سطح كيفيت و ظرفيت توليد انواع روغن و ديگر محصولات بالغ بر ۱۰۰ ميليون ليتر در سال گرديده است از نظر سود دهي رتبه دوم را در ميان شركت هاي سازمان يافته بنياد مستضعفان و جانبازان داشته است اين شركت داراي صادرات روغن موتور وكس (WAX)به كشورهاي ايتاليا روماني، پاكستان و لبنان و …مي‎باشد

از جمله محصولات ساخته شده در بهران مي‎توان از انواع روغن هاي برش، روغن هاي عمليات ماشين كاري فلزات روغن هاي گريفيت دار براي مصرف در درجه حرارت هاي بالا، روغن هاي كمپرسورهاي پيستوني و …را نام برد محصولات ويژه براساس سفارش و با توجه به مقدار مورد نياز قابل توليد هستند

۱-۲- كليات عملكرد در شركت نفت بهران

خوراك واحد روغن سازي ماده اي بنام لوبكارت است كه يكي از محصولات برج تقطير در خلاء پالايشگاه نفت است لوبكات بعلت دارا بودن مواد آروماتيك و پارافينيك سنگين نامطلوب و نداشتن مشخصات فيزيكي لازم در سه واحد جداگانه مورد پالايش قرار مي‎گيرد

۱-۲-۱- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال

دراين واحد برجي بنام RDC(برج استخراج) از اختلاط لوبكات و فورفورال دو فلز جدا تشكيل مي‎شود آروماتيكها در فورفورال حل شده و بعلت اختلاف دانسيته ازفلز روغني (رافينيت) جدا مي‎شود از بالاي برج مخلوط رافينيت و حلال و از پايين برج آروماتيكها (اكستراكت) EXTERACTو حلال خارج مي‎شوند پس در دو سيستم بازيابي حلال از رافينيت و اكستراكت جدا مي‎شود رافينيت بعنوان خوراك واحد M E Xو اكستراكت بعنوان محصول جانبي جهت ساخت روغنهاي صنعتي استفاده مي‎شود

۱-۲-۲- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M E K

رافينيت حاصله از واحد فورفورال ضمن اختلاط با مخلوط حلال هاي تولوئن و M E Kدر حلالهاي برودتي سرد شده و كريستالهاي پارافيني سنگين (واكس) تشكيل مي‎شوند پس مخلوط روغن و حلال ضمن عبور از فيلترهاي خلاء مرحله اول و مرحله دوم از كريستالهاي واكسي تفكيك گشته و جهت بازيابي حلال به سيستم هاي بازيابي هدايت مي گردند

محصول به دست آمده خوراك واحدها يدرو بوده و فوم حاصله پس از كاهش درصد روغن بعنوان پارافين ‌و نمونه به بازار عرضه مي گردد

۱-۲-۳- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن

محصول بدست آمده از واحد M E Kضمن اختلاط با هيدروژن در فشار و درجه حرارت بالا وارد راكتور شده و از نظر رنگ و ثبات حرارتي بهبود مي يابد در اين واحد مواد ناخواسته بوسيله واكنش شيميايي از روغن جدا شده و تركيبات غير اشباع به تركيبات اشباع تبديل مي گردند محصول بدست آمده از اين واحد بعنوان روغن پايه جهت ساخت انواع روغنهاي موتور و صنعتي بكار مي رود

در اين واجد جهت تأمين مشخصات فيزيكي مورد نظر مطابق با استانداردهاي جهاني و براي توليد انواع مختلف روغن هاي موتور صنعتي با توجه به نوع روغن توليدي روغن پايه با مواد افزودني مناسب مخلوط مي گردند

۱-۲-۴- واحد توليد ضد يخ

شركت نفت بهران در حال حاضر دو نوع ضد يخ به كمك ۲۰۰۰ تن در سال و با سطح كيفيت با استانداردهاي ملي ايران ۳۳۸ بنام ضد يخ و ضد جوش بهران بهمن با استانداردهاي جهاني BS- 6580انگلستان بنام بهران پلور را توليد و به بازار عرضه مي نمايد

۱-۲-۵- واحد توليد وكس كم روغن :

اين شركت به منظور بهبود كيفيت و پاسخگويي به نياز صنايع و طرح توليد واكس كم روغن بطريق تعريق و همچنين رنگبري از واكس را در دست اجرا دارد ظرفيت توليد اين واحد تا پايان سال ۱۳۷۸ به ۳۰۰۰ تن در سال افزايش يافته است

۱-۲-۶- واحد پايلوت :

شركت نفت بهران طرح رنگبري روغن جهت استفاده در صنايع غذايي، دارويي، شيميايي و نساخي را در دست مطالعه و بررسي دارد كه اين تحقيقات در حد پايلوت به نتيجه مطلوب رسيده است

۱-۲-۷- واحد تسهيلات (توليد آب، بخار، هوا و برق)

وظيفه تأمين تسهيلات مورد نياز از واحدها از قبيل آب صنعتي آب سرد ، بخار ، هوا، برق و سوخت را واحد تسهيلات جانبي به عهده دارد آب پالايشگاه در حال حاضر به ميزان متوسط ۲۵ مترمكعب در ساعت از خط لوله آب شهري پالايشگاه تهران تأمين مي‎شود آب نرم (آب معدني) توسط ۴ مخزن سختي گير با توليد متوسط ۲۰ متر مكعب در ساعت توليد مي‎شود و جهت سرد كردن آب برگشتي از واحد ها، ۴ برج خنك كننده وجود دارد كه اغلب ۲ و يا ۳ برج در سرويس مي‎باشد

براي تأمين بخار فشار بالا از ۴ رنگ بخار با ظرفيت اسمي ۶۸ تن در ساعت استفاده مي‎شود و از كندانس برگشتي از واحدها بخار فشار پايين توليد مي‎شود اين بخار در كوره رافينيت واحد فورفورال به بخار مافوق گرم تبديل شده و به مصارف مورد نظر مي رسد

وظيفه توليد هوا در پالايگشاه به عهده ۴ دستگاه كمپرسور به ظرفيت كل اسمي SCEM1500 مي‎باشد مصرف هوا شامل هوا جهت وسائل ابزار دقيق مصارف واحد مي‎باشد

برق پالايشگاه از دو منبع برق شهر و نيروگاه تأمين مي‎شود حدودا ۱۳۰۰ كيلو وات از برق شهر و ۱۴۷۵ كيلو وات از واحد نيروگاه مصرف ميگردد

۱-۲-۸- آزمايشگاه:

بطور كلي آزمايشاتي كه د ر آزمايشگاه انجام مي‎شود به دو دسته عادي و ويژه تقسيم مي گردند آزمايشات عادي كه بر روي روغن پايه و محصولات انجام مي‎شود شامل مشخصات فيزيكي از قبيل رنگ مقدار آب، چگالي، گرانروي، كف، نقطه ريزش، نقطه اشتعال و خاصيت جدا شدن از آب در روغن هاي هيدروليك مي‎باشد و آزمايشات ويژه كه عموما توسط قسمت كارشناسي آزمايشگاه انجام مي‎شود مشخصاتي مانند T B N(عدد كل قليايي) اندازه گيري مقدار روي و خاكستر باقي مانده مي‎باشد اين قسمت در زمينه سرويس دادن به ساير قسمتهاي شركت نيز فعاليت دارد

۱-۲-۹- آزمايشگاه پژوهشي:

اين قسمت در ساخت محصولات جديد ارتقاء كيفيت محصولات ساخت نمونه هاي جديد با نمونه روغنهاي خارجي مورد مصرف در صنايع بهبود پروسس شييميايي و ارائه خدمات كارشناسي غير روتين به داخل و خارج كشور فعاليت دارد اين واحد تحت مديريت بازاريابي و فروش فعاليت مي نمايد

از ديگر فعاليتهاي واحد پژوهش مي توانيم به ارائه محصولات خاص كه در صنايع مصرف خاصي دارد و همچنين راه يافتن راه كارها و فرآيندهاي جديد براي توليد محصولات اشاره مي‎كند

۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازي و پركني

ضد يخ و روغن هاي صنعتي و موتور توليدي در قسمت مخلوط كني با توجه به توانايي ظرفسازي و پركني در زمينه ساخت ظروف و خطوط پركن موجود در ظروف دراين قسمت بسته بندي شده و به بازار عرضه مي‎شوند

۱-۲-۱۱- لوبكات Lobcut:

پس از اينكه ته مانده برج خلاء را در قسمت آسفالت زدايي پالايشگاه از آسفالت عاري كردند به عنوان خوراك ورودي براي اين چرخه صنعتي آورده مي‎شود كه به اين خوراك اصطلاحاً لوبكات گفته مي‎شود

اين برش داراي مواد Ar، نفتينيك، هيدروكربن هاي اشباع نشده و پارافينيك ها مي‎باشد

اين خوراك ورودي را بر حسب ويسكوزيته سينماتيك آن در به دسته هاي مختلف تقسيم بندي مي كنند و لوبكات را به وسيله يك ضريب نشان دهندة مقدار ويسكوزيتة آن است نشان مي دهند مانند لوبكات ۳۶ ، لوبكات ۳۲، لوبكات ۵۵

رنگ لوبكات بستگي به هيدروكربن هاي Arدارد هر چه مقدار آروماتيك بيشتر باشد رنگ لوبكات تيره تر است بعضي اوقات لوبكات ورودي از لحاظ رنگ در رنج وسيعتري تغيير مي‎كند كه براي منظور روغن سازي مناسب نيست كه در اين حالت ابتدا آن را تقطير كرده بعد جداسازي را انجام مي دهند تا لوكات مورد استفاده در روغن سازي به دست آيد بعد از اينكه لوبكات وارد پالايشگاه شد برحسب درجه اي كه دارند در تانك هاي بزرگي ذخيره مي‎شوند به علت بالا بودن ويسكوزيته بايد هميشه گرم نگه داشته شود براي اين منظور در داخل مخازن لوله هايي تعبيه شده است كه بخارات از داخل آنها رد مي‎شود كه باعث انتقال حرارت مي‎شود از لحاظ رعايت مسائل ايمني و جلوگيري از آتش سوزي روي مخازن لوبكات را به وسيله گاز خنثي مي پوشانند تا از تماس هوا با ماده نفتي جلوگيري كند

۲-۱- مقدمه

آنچه كه امروزه تحت نام روغن جهت روانكاري و يا كاربردهاي مخصوص ديگر همچون هيدروليك سيستم هاي حرارتي، عايق الكتريكي و يا برش فلزات به كار مي رود مي بايد داراي خصائص عديده اي باشد

گزارش کارآموزی سیالات برش

دانلود کامل گزارش کارآموزی سیالات برش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *