گزارش کارآموزی در بانک رفاه

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع: گزارش کارآموزی در بانک رفاه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه

فهرست مطالب

تاريخچة بانكداري در ايران . ۲

تاريخچة بانك رفاه كارگران . ۳

معرفي بانك رفاه كارگران . ۳

بانك استقراضي ايران . ۵

چارت سازماني ۶

موقعيت و آدرس بانك . ۶

تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه ۷

تسهيلات قبل از صدور كالا . ۷

مبلغ تسهيلات ۸

مدت بازپرداخت تسهيلات ۸

نرخ تسهيلات . ۹

وثايق . ۹

نحوة اعطاي تسهيلات ۱۰

اعمال نظارت بانك . ۱۰

ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده . ۱۰

بازپرداخت ۱۱

تسهيلات بعد از صدور كالا . ۱۲

مبلغ تسهيلات . ۱۲

مدت بازپرداخت تسهيلات . ۱۳

نرخ تسهيلاتي پرداختي ۱۳

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات . ۱۳

نحوة اعطاي تسهيلات ۱۴

اعمال نظارت بانك ۱۴

بازپرداخت ۱۴

تسهيلات ارزي . ۱۵

نوع تسهيلات ۱۵

سقف فردي تسهيلات . ۱۵

كارمزد تعهد ۱۶

نرخ سود تسهيلات ۱۶

دورة بازپرداخت . ۱۶

عقد قرارداد وثايق . ۱۶

انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه ۱۷

انواع سپرده هاي بانكي . ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادي ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ويژه . ۲۱

حساب قرض الحسنه جاري ۲۱

مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم ۲۲

حساب جاري دومنظوره ۲۲

حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار ۲۳

حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي ۲۳

حساب سپردة كوتاه مدت ويژه ۲۳

حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت ۲۴

سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم ۲۴

شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت ۲۴

انواع تسهيلات بانك رفاه ۲۵

ساير خدمت بانك رفاه . ۲۸

انواع واحدهاي مربوط به حسابداري . ۳۶

حسابرسي ۳۶

انواع حسابرسان ۳۷

وظايف سازمان حسابرسي . ۳۸

حسابداري دولتي ۳۹

خصوصيات حسابداري دولتي . ۳۹

اصول كلي حسابداري دولتي . ۴۰

حسابداري بودجه . ۴۲

تهيه و تنظيم بودجه در بانك . ۴۳

مسئول بودجه در بانك . ۴۴

حسابداري مالي . ۴۴

حسابداري مديريت . ۴۶

انواع حسابهاي مورد استفاده ۵۰

هزينه ها . ۵۱

حسابهاي انتظامي . ۵۳

تنخواه گردان . ۵۴

سپرده . ۵۵

حساب بستانكاران . ۵۶

حواله (عهدة شعبه ها) ۵۷

سرمايه . ۵۸

دارائي جاري ۵۸

دارائي ثابت ۵۸

نقطة سر به سر ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج ۵۸

برنامه هاي جاري و در دست اقدام . ۶۱

انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري . ۷۲

ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان ۷۴

ثبت عمليات مربوط به سپرده ۷۶

بستن حساب سپرده ۷۸

كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي . ۷۸

بستن حسابها در پايان سال . ۸۰

حسابهاي سنواتي ۸۱

فرم هاي مورد استفاده در حسابداري ۸۲

پيشنهادات و انتقادات . ۸۵

فرمها

پيوستها

فصل اول

آشنايي با مكان كارآموزي

تاريخچة بانكداري در ايران:

بانك شاهي ايران:

صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال ۱۲۶۶ شمسي (۱۸۸۸ ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري ۵/۲% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و يكسال ۶% منفعت مي‌داد. بانك با اين اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دريافت ۲۰۰۰۰ ليرة‌ انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ ليرة‌ امتياز عظيمي براي مدت ۷۰ سال براي كشيدن راه‌آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. ۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت ۶۰ سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسي فعاليت مي‌كرد.

تاريخچة بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسيد و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز ۱۳۵۰ شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اين سازمان سرماية‌ اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.

معرفي بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه يكي از شش بانك تجاري كشور است كه از ۴۰ سال قبل به ارائة خدمات بانكي اشتغال ورزيده و اينك با استفاده از فن‌آوريهاي نوين به ارائة خدمات وسيع در همة زمينه‌هاي بانكي به عموم هم‌ميهنان مبادرت مي‌نمايد. بانك رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده‌هاي مردم و توانايي‌هاي بالاي خود، در اجراي سياست كلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي و توليدات صنعتي و كشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي‌دهد. بانك رفاه با تدوين يك برنامة ۵ سالة عملياتي در چارچوب برنامة سوم اقتصادي دولت علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش‌بيني كرده است. اين بانك داراي يك شركت كارگزاري در بورس تهران بوده و يكي از بانكهاي مهمي است كه عضو هيأت مديره بورس مي‌باشد لذا با داشتن توانايي‌ها و امكانات لازم از طريق شركت كارگزاري و هم از طريق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام مي‌نمايد. بانك رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانك‌هاي معتبر بين‌المللي يكي از خوشنام‌ترين بانكهاي تجاري محسوب مي‌گردد كه با بيش از ۷۰ كارگزار منتخب از بانكهاي تراز اول دنيا نيازهاي مشتريان خود را در عمليات بانكي بين‌المللي را مرتفع مي‌سازد.

بانك رفاه مي‌كوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و بهرمندي از خدمات جوانان تحصيل كرده و نوانديش و آموزشهاي مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبي در خدمت مشتريان بانك و آحاد سرافراز ايران قرار گيرد.

بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال ۱۳۷۸ لوح تقدير رياست محترم جمهوري دريافت كند و اين لوح گرانقدر را در كارنامة موفقيتهاي خود ثبت و ضبط نمايد. اين بانك در پروژه‌هاي عمراني كشور منجمله راه‌سازي، آب و فاضلاب و راه‌اندازي صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌اي ايفا كرده و در جهت شكوفايي اقتصادي كشور تسهيلات صادراتي، توليدي و كشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.

بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشم‌گيري داشته است بطوري كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانكي در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب در سال ۱۳۷۸ موفق به كسب جايزه لوح بلورين نمايشگاه گرديده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه ۱۳۷۹ موفق به اخذ گواهينامه ايزو گرديد.

بانك استقراضي ايران:

پس واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك برليا پيشنهاد تأسيس بانك استقراضي ايران را داد. در سال ۱۲۶۹ شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه انجمن استقراضي ايران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاري طرح عمومي داده شود و از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه ۱۰% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.

بانك مزبور برخلاف بانك شاهي قسمتهاي شمالي ايران حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي‌پرداخت در تاريخ ۲۲ مرداد سال ۱۳۰۱ شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد.

چارت سازماني:

هر شعبه با توجه به معيارهاي مشخصي طبقه‌بندي مي‌شود اما چيزي كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازماني مشخصي است كه با رئيس شعبه، معاونت شعبه و حداقل يك تحويل‌دار آغاز مي‌گردد. رئيس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار ساير كاركنان را به عهده دارد در عين حال كه در انجام امور شعبه فعاليت مي‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب مي‌شود عموماً مسئول تسهيلات و حسابدار شعبه نيز مي‌باشد. تحويل‌دار شعبه كه امور مربوط به دريافتها پرداخت نقدي انجام مي‌دهد و مستقيماً با تراول و وجه نقد در ارتباط مي‌باشد.

موقعيت و آدرس بانك:

بانك رفاه شعبه سه راه انديشه واقع در جاده ملارد سه راه انديشه مي‌باشد كه داراي يك رئيس شعبه يك معاون و دو صندوق‌دار و يك تحويل‌دار مي‌باشد و سرپرستي بانك

رفاه واقع در ابتداي سه‌باندي رجائي‌شهر كرج مي‌باشد.

تسهيلات ارزي و صادراتي بانك رفاه:

بانك رفاه به عنواني يكي از شش بانك تجاري كشور با استفاده از فن‌آوريهاي نوين در راستاي سياست توسعة صادرات غيرنفتي و صدور خدمات فني و مهندسي دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب دو بخش صادراتي و ارزي تسهيلات مالي به صادركنندگان پرداخت مي‌نمايد. تسهيلات مذكور به شرح زير به صادركنندگاني كه به صدور كالا و خدمات مبادرت مي‌ورزند اعطا مي‌گردد:

۱- بخش صادرات

۱-۱- تسهيلات قبل از صدور كالا

۱-۲-تسهيلات بعد از صدور كالا

۱-۳- اعطاي اعتبار به كشورهاي خريدار يا خريداران كالاهاي صادراتي، خدمات فني و مهندسي از كشور در چارچوب مصوبات يا موافقت‌نامه‌هاي تجاري

۱-۱- تسهيلات قبل از صدور كالا:

تسهيلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگاني كه جهت خريد، جمع‌آوري، بسته‌بندي و يا تهية مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي قبل از صدور كالا نياز به تأمين مالي داشته باشد اعطا مي‌گردد.

مبلغ تسهيلات:

مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادي صادراتي ارائه شده به بانك(حداكثر تا ۹۰%‌ مبلغ اعتبار اسنادي) مبلغ قرارداد منعقده با خريدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا ۶۰% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌هاي توليدي صادراتي پس از انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي و فني و برآورد دقيق نيازهاي مالي طرح توسط بانك(حداكثر تا ۹۰% مبلغ سرمايه‌گذاري)

گزارش کارآموزی بانک رفاه

گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته کامپیوتر

دانلود گزارش کارورزی حسابداری بانک رفاه

دانلود کامل گزارش کارآموزی در بانک رفاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *